Vinnare av pris för bästa uppsats framlagd under 2021

Svenska Revisionsakademins pris till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2021 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har tilldelats Isak Björkman och Sebastian Detterfelt. Priset gäller för uppsatsen ”Om att bedöma formler för att formulera bedömningar – En kvantitativ studie om precisionen i revisorers fortlevnadsbedömningar och konkursprediktionsmodeller” framlagd vid Linköpings universitet, handledd av Torbjörn Tagesson.

Juryns motivering

Fortlevnadsprincipen spelar en betydande roll inom företagsvärdering. En stor del av ett bolags uppskattade värde kan härledas utifrån fortlevnaden i form av diskonterade förväntade kassaflöden. Det är därför föga förvånande att tidigare forskning har visat att information i fortlevnadsvarningar har ett värde och är av betydelse särskilt för investerare.

Att avge fortlevnadsvarningar till konkursbolag är något som revisorer i Sverige enligt tidigare studier varit restriktiva med. Jämförelser huruvida konkursprediktionsmodeller gör bättre förutsägelser än revisorer i Sverige med hänsyn till kostnader för missklassificeringar (EMC) har saknats.  I denna uppsats jämförs precisionen i revisorers fortlevnadsbedömningar med precisionen i konkurs-prediktionsmodeller. Fortlevnadsbedömningar och konkursprediktionsmodellers utfall åskådliggörs utifrån ett kostnadsperspektiv och resultatet bidrar med kunskap kring fördelar och begränsningar med konkursprediktionsmodeller inom revision.

I den välskrivna och läsvärda uppsatsen visar Isak Björkman och Sebastian Detterfelt att revisorer i Sverige alltjämt är restriktiva med att ge ut fortlevnadsvarningar, men att deras bedömningar i huvudsak har högre precision än konkursprediktionsmodeller för K2-redovisande bolag. När redovisningen blir mer sofistikerad (K3) kan dock konkursprediktionsmodeller ge högre precision. För finansiellt stressade bolag reducerar revisorerna osäkerhet genom sina professionella bedömningar bättre än vad matematiska formler kan göra. Utöver detta stödjer resultaten det som branschpersoner tidigare påtalat; att revisorer vid fortlevnadsbedömningar bör rikta mer fokus på icke-finansiella omständigheter.

Uppsatsen tar upp ett relevant problem och ger värde till en bredare krets av intressenter. Isak Björkman och Sebastian Detterfelt försöker hitta en lösning att minimera den totala kostnaden när det gäller att ge eller inte ge varningsflaggor till företag i finansiell stress, vilket är högst relevant. Författarna är således värdiga vinnare av Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2021.


Om pris för bästa uppsats till Jan-Erik Gröjers minne

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå.