Vår verksamhet

SRA verkar för kunskapsförsörjning och kunskapsutveckling inom redovisning och revision. Detta sker genom erfarenhetsutbyten mellan akademi och praktik, nätverk för universitetslärare samt utdelning av priser.

SRAs pris för betydelsefulla insatser inom forskning

Priset, ett stipendium om 75 000 kronor, utdelas vartannat år och avser aktiva forskare inom redovisning och revision som är anställda av ett universitet eller en högskola i Sverige. Pristagarens insatser ska väsentligt överstiga det som normalt förväntas av en aktiv forskare på universitets- och högskolenivå. Ett grundläggande krav för att komma ifråga för priset är att forskaren ska bedriva forskning av hög kvalitet som uppmärksammas nationellt och internationellt. Det är även viktigt att forskaren visat förmåga att bidra till ämnets utveckling genom att stödja andras forskning och förmedla resultat av forskning till studenter och praktiker.

SRAs pedagogiska pris

Priset, ett stipendium om 75 000 kronor, för särskilda läroinsatser inom redovisning och revision utdelas vartannat år och avser aktiva lärare inom redovisning och revision anställda vid ett universitet eller en högskola i Sverige. Pristagaren ska ha gjort insatser utöver det som normalt förväntas av lärare på universitets- och högskolenivå. 

SRAs pris för bästa uppsats till Jan-Erik Gröjers minne

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå.

Nätverk för universitetslärare

SRA ansvarar för och finansierar ett svenskt nätverk för universitetslärare i redovisning och revision vid svenska lärosäten. Syftet är att ha en systematisk möjlighet att kommunicera med den aktuella gruppen. Dessutom arbetar SRA för att utveckla ett samarbetsavtal med European Accounting Association (EAA).

Erfarenhetsutbyten

SRA anordnar seminarier som behandlar aktuella ämnen inom redovisnings- och revisionsområdet.