Uppsatspris till Jan-Erik Gröjers minne

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå. Stipendiater utses genom ett första urval av handledare på institutionerna. Respektive institution kan nominera högst en uppsats. Stipendiet är öppet för ansökan från institutioner inom alla vetenskapliga discipliner. Vinnande uppsats utses av Svenska Revisionsakademins ledamöter. Beslutet kan inte överklagas. Vid bedömningen av uppsatserna kommer särskild vikt att läggas vid uppsatser som ger ett exceptionellt kunskapsbidrag till ämnet revision alternativt redovisning. Inför bedömningen anonymiseras uppsatserna. De akademiledamöter som är verksamma vid universitet eller högskola deltar inte vid bedömningen.