Professor Henrik Nilsson och Professor Stefan Sundgren har tilldelats SRAs forskningspris 2023

SRAs forskningspris tilldelas (i bokstavsordning):

Professor Henrik Nilsson

Henrik Nilsson är en forskare som med stor nationell och internationell framgång använder kvantitativa metoder för att studera externredovisning och revision. Att han är en mycket erkänd forskare inom dessa områden tar sig många uttryck, såsom exempelvis att hans artiklar publicerats i ledande vetenskapliga tidskrifter, ett stort antal sakkunniguppdrag, medlem i redaktionsråd samt att han utnämnts till biträdande redaktör för European Accounting Review. Dessutom har Nilsson på kort tid byggt upp en framgångsrik forskargrupp med goda internationella kontakter, handlett flera doktorander och erhållit extern finansiering för ett stort antal projekt. Han har också varit aktiv i att föra ut sina forskningsresultat till praktiker och studenter.

Professor Stefan Sundgren

Stefan Sundgren har under lång tid varit en framgångsrik forskare inom både revision och externredovisning, vilket visar sig i form av en över tid konsekvent hög aktivitet med publiceringar i internationellt erkända forsknings-tidskrifter. Det stora antalet citeringar som Sundgrens forskning erhållit visar dess betydelse för forskningen i stort. Sundgren har även bidragit till forskningens utveckling genom ett stort antal sakkunniguppdrag för tidskrifter och konferenser. En väsentlig del av Sundgrens verksamhet är att skapa miljöer för forskning och därigenom stödja andra forskare. Han har varit central för att bygga upp en enhet med kvantitativ revisionsforskning vid Umeå universitet och har stor erfarenhet från forskarutbildning – både som handledare och opponent.


Om forskningspriset

För att stimulera intresset för kunskapsutveckling inom redovisning och revision har SRA tillsammans med FAR beslutat att instifta ett pris på 75 000 kr för betydelsefulla insatser inom forskning.

Priset avser aktiva forskare inom redovisning och revision som är anställda av ett universitet eller en högskola i Sverige. Pristagarens insatser ska väsentligt överstiga det som normalt förväntas av en aktiv forskare på universitets- och högskolenivå. Högre prestation förväntas av en nominerad som har en lång karriär än en nominerad som relativt nyligen disputerat. Ett grundläggande krav för att komma ifråga för priset är att forskaren ska bedriva forskning av hög kvalitet som uppmärksammas nationellt och internationellt. Det är även viktigt att forskaren visat förmåga att bidra till ämnets utveckling genom att stödja andras forskning och förmedla resultat av forskning till studenter och praktiker.