Hedersomnämnande i samband med pris för bästa uppsats framlagd under 2023

Revisionsakademiens pris för bästa uppsats framlagd 2023 vid ett svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har delat ut ett

Hedersomnämnande

Till

Matilda Frövenholt och Kevin Wirdéus

för uppsatsen

” Specificity in Non-Financial Disclosure – Regulated by Directive 2014/95/EU”

framlagd vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, handledd av Mari Paananen

Juryns motivering

Under 2020 belönades uppsatsen ”Effect of Big Data Analytics on skills and competency required by auditors” med ett hedersomnämnande. Vi betonade att det är ett ämne som vi skulle vilja se mer forskning om i framtiden. Vi uppskattar att denna uppsats ligger i linje med vår begäran om kommande uppsatser inom ämnet.

Denna uppsats om ESG-upplysningar är ett intresseväckande exempel på ett framväxande forskningsområde som använder textanalys och maskininlärning för att extrahera kvantifierbar information från finansiella och icke- finansiella upplysningar genom att använda information i årsredovisningar från tillverkningsföretag inom Europeiska unionen. I uppsatsen finns belägg för att tydligheten i vissa ESG-upplysningar tillför värdefull information till marknaden.

Vår förhoppning är att detta hedersomnämnande kan inspirera studenter att utvärdera huruvida kommande ESG-reglering ger investerare användbar information om hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter som underlag för investeringsbeslut.