Vinnare av pris för bästa uppsats framlagd under 2023

Svenska Revisionsakademins pris för bästa uppsats framlagd under 2023 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå har tilldelats

Emma Bergquist och Jenny Marklund

för uppsatsen

”Konkursrisk efter en Going Concern Opinion”

framlagd vid Umeå Universitet, handledd av Oscar Stålnacke

Juryns motivering

En över tid välfungerande ekonomi och en stabil marknad kräver att det finns tydliga och effektiva regler. Finansiella rapporter har en central roll i detta sammanhang då de används som verktyg för att bedöma ett företags finansiella hälsa. Revisorer påtar sig det oberoende uppdraget att revidera företags finansiella redovisning vilket innebär att de ska bedöma dess tillförlitlighet och riktighet utifrån de lagar och regler som finns. Finner de en oro över ett företags finansiella ställning för kommande 12 månader är de skyldiga att lämna en anmärkning, en Going Concern Opinion (GCO), till företagets intressenter. Att ge en sådan anmärkning är en av de svåraste bedömningarna en revisor ställs inför, eftersom det är en prognos om framtiden. Den kan ge förödande konsekvenser för ett företags framtid om företaget redan innan anmärkningen har en sämre finansiell hälsa.

Den välskrivna och läsvärda uppsatsen är en kvantitativ studie om svenska onoterade aktiebolags risk för konkurs efter en GCO i kombination med specifika faktorer. Den undersöker om en GCO i kombination med företagsspecifika faktorer har en påverkan på risken för konkurs men även om revisionsbyråns storlek har någon betydelse. Utifrån teorier och tidigare studiers resultat formuleras hypoteser som sedan testas med hjälp av logistiska regressioner. Resultat visar att en GCO ökar risken för en konkurs för svenska onoterade aktiebolag. Vidare påverkar företagens skuldsättningsgrad och storlek konkursrisken, där den förstnämnda har ett positivt samband och den senare har ett negativt samband. Det finns däremot inget signifikant samband för varken företagets ålder eller revisionsbyråns storlek i samband med ökad konkursrisk efter en erhållen GCO.

Uppsatsen har betydelse för olika intressenter på marknaden då den bidrar med förståelse om hur allvarligt en GCO ska betraktas för svenska onoterade företag. Denna insikt är värdefull för revisorer, standardsutgivare och företagets övriga intressenter. Dessutom ger studien ett teoretiskt bidrag till forskningsområdet genom att belysa betydelsen av GCO-anmärkningar och de specifika faktorer som påverkar företagens konkursrisk efter erhållandet av en GCO.

Författarna är värdiga vinnare av Svenska Revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats 2023.

Om pris för bästa uppsats till Jan-Erik Gröjers minne

För att stimulera intresset för studier av redovisning och revision utger Svenska Revisionsakademin tillsammans med FAR årligen ett uppsatsstipendium om 50 000 kr för bästa uppsats framlagd vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå.